Letenka.info - Práva cestujících v letecké dopravě

Práva cestujících v letecké dopravě

Evropská unie připravila soubor práv s cílem zabezpečit korektní zacházení s cestujícími v letecké přepravě.

Letecká společnost, se kterou cestujete, nese zodpovědnost za vaši přepravu a za přepravu vašich zavazadel a musí respektovat vaše práva.

Odepření nástupu na palubu a zrušení letu

Pokud je vám odepřeno rezervované místo nebo pokud je váš let zrušen, přepravce, který let provozuje, vám musí nabídnout peněžní náhradu a pomoc. Pokud se dostavíte k odbavení včas, můžete tato práva uplatnit na všechny lety, včetně charterových, z letiště v EU, nebo na letiště v EU z letiště mimo EU, pokud let provozuje přepravce z EU.

Odepření nástupu na palubu

Pokud na volná sedadla připadá příliš mnoho cestujících, musí dopravce nejprve požádat případné dobrovolníky, aby se svého místa vzdali za sjednanou náhradu. Tato náhrada musí zahrnovat možnost volby mezi proplacením ceny letenky (a případně i bezplatný let zpět do původního místa odletu) a náhradní přepravou do konečného místa určení.

Pokud se nepřihlásíte jako dobrovolník, musí vám dopravce vyplatit následující náhrady:

Náhradu lze snížit o polovinu v případě, že zpoždění nepřesáhne 2, případně 3 a 4 hodiny, podle výše uvedených kategorizací. Přepravce vám zároveň musí poskytnout: možnost volby mezi proplacením ceny letenky (a případně i bezplatný let zpět do původního místa odletu) a náhradní přepravou do konečného místa určení; stravu a občerstvení, případně ubytování v hotelu (včetně přepravy) a komunikační vybavení.

Zrušení letu

Pokud je váš let zrušen, musí vám přepravce, který jej provozuje, poskytnout: možnost volby mezi proplacením ceny letenky (a případně i bezplatný let zpět do původního místa odletu) a náhradní přepravou do konečného místa určení; stravu a občerstvení, případně ubytování v hotelu (včetně přepravy) a komunikační vybavení.

Přepravce muže mít také povinnost proplatit vám náhrady ve stejné výši jako v případě odepření nástupu na palubu, pokud vám zrušení letu neoznámí s dostatečným předstihem a nenabídne vám náhradní přepravu v čase, který se příliš neliší od původního času.

Náhrady a vrácení peněz můžou být provedeny v hotovosti, bankovním převodem, šekem nebo v případě vašeho písemného souhlasu, v cestovních poukázkách a musí se uskutečnit do sedmi dnu.

Když jsou vám tato práva odepřena, bezodkladně si stěžujte u společnosti, která let provozuje.

Dlouhá zpoždění

Bezprostřední pomoc

Pokud se včas dostavíte k odbavení k jakémukoli letu, včetně charterových, z letiště v EU, nebo na letiště v EU z letiště mimo EU, pokud let poskytuje přepravce z EU, a pokud dopravce provozující let předpokládá zpoždění

musí vám poskytnout stravu a občerstvení, případně ubytování v hotelu (včetně přepravy) a komunikační vybavení. Pokud zpoždění přesáhne pět hodin, musí vám přepravce také nabídnout proplacení ceny letenky (a případně i bezplatný let zpět do původního místa odletu).

Pozdější uplatnění nároku

Pokud je přepravce z EU odpovědný za zpoždění letu kdekoli na světě, můžete žádat až o 4 150 SDR za případné škody. Pokud dopravce váš nárok zamítne, můžete věc předložit soudu. aktuální informace o platném kurzu získáte od Europe Direct). Nárok můžete uplatnit u letecké společnosti, s kterou jste uzavřeli smlouvu, nebo v případě, že jde o různé společnosti, i u přepravce, který let ve skutečnosti provozuje.

Zavazadla

Za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním zavazadel při letu dopravce z EU kdekoli na světě můžete žádat náhradu do výše 1 000 SDR. (aktuální informace o platném kurzu získáte od Europe Direct).

Pokud dopravce váš nárok zamítne, můžete věc předložit soudu.

V případe škody na odbavených zavazadlech musíte uplatnit svůj nárok písemně do 7 dnu od jejich návratu a u zpožděných zavazadel do 21 dnu od jejich návratu.

Nárok můžete uplatnit u leteckého dopravce, s nímž jste uzavřeli smlouvu, nebo v případě, že jde o různé společnosti, i u dopravce, který let ve skutečnosti provozuje.

Zranění a úmrtí při nehodách

Za zranění či úmrtí při nehodě letu dopravce z EU kdekoli na světě můžete žádat odškodnění. Máte právo na zálohovou platbu na bezodkladné ekonomické potřeby. Pokud dopravce váš nárok zamítne, můžete věc předložit soudu. Nárok můžete uplatnit u leteckého dopravce, s nímž jste uzavřeli smlouvu, nebo v případě, že jde o různé společnosti, i u dopravce, který let ve skutečnosti provozuje.

Organizované turistické zájezdy

Kromě výše uvedených práv můžete žádat odškodnění od provozovatele zájezdu, pokud vám neposkytne služby, které jste si rezervovali v EU, a to bez ohledu na Konečné místo Určení.. Toto právo se vztahuje i na neposkytnutí letu, který byl součástí vašeho zájezdu. Kromě toho, pokud provozovatel nezajistí významnou část rezervovaných služeb, má povinnost pomoci vám a učinit náhradní opatření, včetně přepravy, bez dodatečných nákladu na váš účet.


Tato stránka obsahuje výtah z příslušných právních předpisu EU. V případě sporu by jakýkoli právní nárok nebo soudní žaloba měly být založeny výhradně na příslušných právních dokumentech. Ty lze nalézt v Úředním věstníku Evropské unie.

Náhrady a pomoc cestujícím v případě odepření nástupu na palubu a zrušení nebo významného zpoždění letu, nabízení (ES) č. 261/2004; Úr. vest. L 46, 17. 2. 2004. Odpovědnost leteckého dopravce, nabízení (ES) č. 889/2002, kterým se mění nabízení (ES) č. 2027/97; Úr. vest. L 140, 30. 5. 2002 (začleňující tzv. Montreálskou úmluvu o sjednocení některých pravidel mezinárodní letecké dopravy do práva EU, Úr. vest. L 194, 18. 7. 2001). Souborné služby pro cesty, pobyty a zájezdy, směrnice 90/314/EHS; Úr. vest. L 158, 23. 6. 1990.

Kdo vám pomůže

Setkáte-li se s některým z uvedených problému, měli byste se ihned obrátit na zástupce letecké společnosti, která provozuje váš let, a požádat jej o pomoc.

Pokud vám byl odepřen nástup na palubu, váš let byl zrušen nebo má dlouhé zpoždění a příslušná letecká společnost neplní své povinnosti, podejte stížnost příslušnému vnitrostátnímu orgánu

.

Odlétá-li letadlo z některé ze zemí EU, stěžujte si na místě.

Jestliže cestujete ze země mimo Unii a váš let provozuje společnost z EU, stížnost podejte v zemi přistání, jež je členem EU.

Název a adresu příslušného orgánu, případně informace o organizacích, které vám mohou poskytnout poradenství či pomoc ohledně dalších stížností (týkajících se například zavazadel, zranění či úmrtí a organizovaných turistických zájezdů), se dozvíte na bezplatném telefonním čísle EuropeDirect 00 800 6 7 8 9 10 11 ( Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou být tyto hovory účtovány. V některých případech mohou být účtovány hovory z telefonních automatu nebo hotelu).

Podat stížnost můžete také na elektronické adrese:
mail@europe-direct.cec.eu.int

O dalším průběhu celé záležitosti a o reakci na vaši stížnost můžete informovat Evropskou komisi na adrese European Commission, B-1049 Brussels nebo faxem na čísle (+32-2) 299 10 15 nebo elektronickou poštou na adrese tren-aprights@cec.eu.int

letadlo

Letenka.info

Letenka.info navigace

Obecné informace

Poslední novinky

Nákup letenek

Ostatní